90 lat WO UW


ISLAM W EUROPIE - ogólnouniwersytecki (OGUN) i ogólnowydziałowy (OW) wykład roczny z ćwiczeniami

czas i miejsce: środa godz. 1120-1250
, sala  nr 149 (III p.) w  Pałacu Zamojskich, ul. Nowy Świat 69

prowadzący: dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. ucz.: a.nalborczyk @ uw.edu.pl

treść zajęć: przedstawienie społeczności muzułmańskich w Europie (autochtonicznych i napływowych): historia ich obecności, liczebność, skład etniczny, sytuacja prawna i społeczno-ekonomiczna, specyfika danego kraju, sytuacja kulturowa itd.

zaliczenie:
- obecność na wykładach oraz egzamin po II semestrze


wykładowcy:
 • dr hab. Agata S. Nalborczyk - współczesny islam w Polsce, dialog chrześcijańsko-muzułmański; islam autochtoniczny na Litwie, Łotwie, w Finlandii, w obwodzie kaliningradzkim, muzułmanie w Austrii, muzułmanie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Cyprze, w Czechach i na Słowacji, islam w Słowenii, Chorwacji, Rumunii; status prawny muzułmanów w Europie
 • dr Marta Widy-Behiesse - islam we Francji, w Szwajcarii, Belgii
 • dr Konrad Zasztowt - islam w Rosji, Tatarzy Krymscy, islam na Ukrainie
 • dr Iwona Kaliszewska - Czeczenia, islam na Kaukazie
 • mgr Aleksandra Grąbkowska - islam na Bałkanach
USOS - strona przedmiotu

bibliografia do wykładów 

ISLAM W EUROPIE - ćwiczenia do ogólnouniwersyteckiego (OGUN) i ogólnowydziałowego (OW) wykładu rocznego

czas i miejsce: środa godz. 1500-1630
, sala  nr 178 (III p.) w  Pałacu Zamojskich, ul. Nowy Świat 69

prowadzący: dr hab. Agata S. Nalborczyk, dr Marta Widy-Behiesse

zaliczenie:
- obecność na zajęciach, aktywny udział, zaliczenie wykładów, przynajmniej jedno przygotowanie zadanego materiału, ew. esej raz na semestr.

USOS - strona przedmiotu 
Islam i muzułmanie a procesy globalizacji - konwersatorium dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (OGUN) (2 semestry)
czas i miejsce: piątek godz. 940-1110
  sala nr 208,
bud. Wydziału Orientalistycznego (tzw. Porektorski)

prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse
kontakt: m.widy-behiesse @ uw.edu.pl


treść zajęć: zajęcia mają na celu ukazanie obecnie zachodzących zmian w religii muzułmańskiej oraz specyfiki jej wyznawców w kontekście postępujących procesów globalizacji; w cyklu zajęć omówimy między innymi kwestie konstruowania wspólnoty muzułmańskiej, kształtowania tożsamości wyznawców islamu; poruszymy wieloaspektowe zagadnienie obecności muzułmańskiej na Zachodzie, omówimy najważniejsze nurty reform we współczesnym islamie
 • globalizacja - religia, społeczeństwo wielokulturowe; wybrane postawy przedstawicieli islamu wobec globalizacji
 • koncepcja ummy a globalizacja (też umma wirtualna)
 • europejscy muzułmanie a procesy globalizacji, kształtowanie tożsamości muzułmanów w rzeczywistości globalnej
 • różne koncepcje obecności muzułmańskiej na Zachodzie
 • wpływ globalizacji na politykę w świecie islamu,mobilizacja dla sprawy palestyńskiej, Iraku, mniejszości muzułmańskiej w Chinach i in.
 • reformatorzy muzułmańscy, światowy feminizm muzułmański
 • kultura wysoka i kultura popularna
 • marketing muzułmański (halal, bankowość, Mecca-cola i in.)
 • seksualne tabu w islamie?
 • obraz islamu i muzułmanów w świecie niemuzułmańskim

zaliczenie: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność + praca semestralna


ISLAM W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM, IRAN, ŚWIAT ARABSKI
- seminarium licencjackie i magisterskie dla studentów SSM
miejsce i czas: środa 1820-1950,
sala nr 205 (Zakład Islamu Europejskiego), bud. Wydziału Orientalistycznego, II p.

prowadzący: dr hab. Agata S. Nalborczyk
kontakt: a.nalborczyk @ uw.edu.pl

treść zajęć:różnorodne problemy związane z sytuacją islamu we współczesnym świecie, Iran i kultura perska,
 • wzajemne relacje islamu i chrześcijaństwa, islam a Zachód
 • po 11.09.2001 - islam a terroryzm, wojna z terroryzmem
 • obecność muzułmanów w Europie
 • obraz islamu w mediach
 • kobieta w islamie
 • Iran i kultura perska
 • sytuacja językowa na Bliskim Wschodzie
 • inne...
inne zajęcia:
    
 • Muzułmanie w Europie Zachodniej - ćwiczenia
  (dr Marta Widy-Behiesse)
 • Role społeczne kobiet w islamie - ćwiczenia
  (dr Marta Widy-Behiesse i dr Georges Kass)
 • język arabski dla iranistów (II rok iranistyki) - ćwiczenia
  (dr hab. Agata Nalborczyk)
 • język arabski dla afrykanistów (II i III rok afrykanistyki) - ćwiczenia
  (dr Marta Widy-Behiesse)

Zajęcia niedostępne w roku akad. 2015/2016

WSTĘP DO ISLAMU - ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład roczny
ogólnowydziałowy wykład roczny (OW)

czas  i  miejsce:
   sala   nr 149 (III p.), ul. Nowy Świat 69
 środy, godz. 1500-1630

prowadzący: dr hab. Agata Nalborczyk: a.nalborczyk @ uw.edu.pl

treść zajęć:
 • w semestrze zimowym: historia powstania islamu, podstawy doktryny, obowiązki i praktyki religijne muzułmanów
 • w semestrze letnim: funkcjonowanie społeczeństw muzułmańskich i islamu jako religii w świecie współczesnym

zaliczenie:
wykład - obecność na wykładach oraz egzamin po II semestrze

USOS - strona przedmiotu 
ISLAM A ZACHÓD - konwersatorium (2 semestry)
czas i miejsce:
kurs e-learning.

prowadzący: dr Agata S. Nalborczyk
kontakt: a.nalborczyk@uw.edu.pl

wejście na stronę kursu e-learningCOME - wejście na kursy

treść zajęć: różnorodne aspekty relacji między światem islamu a Europą i szerzej Zachodem - historia i współczesność
 • stosunek islamu do chrześcijaństwa
 • stosunek chrześcijaństwa do islamu
 • historia wzajemnych relacji
 • wyprawy krzyżowe, ekspansja Turcji Osmańskiej, kolonializm
 • po 11.09.2001 - islam a terroryzm, wojna z terroryzmem
 • obecność muzułmanów w Europie
 • obraz islamu w polskich mediach
 • inne...

zaliczenie:  aktywny udział w zajęciach + 1 esej/referat na semestr


WYBRANE PROBLEMY AZJI I AFRYKI W XXI w.
- konwersatorium dla studentów III roku licencjatu SSM (semestr letni)
czas i miejsce: środa godz. 1640-1810,
ul. Nowy Świat 69.

prowadzący: dr hab. Agata S. Nalborczyk
kontakt: a.nalborczyk@uw.edu.pl

wejście na stronę kursu e-learningCOME - wejście na kursy

treść zajęć: najważniejsze zagadnienia współczesności Azji i Afryki, w tym m.in:
 • wzajemne relacje islamu i chrześcijaństwa, islam a Zachód
 • po 11.09.2001 - islam a terroryzm, wojna z terroryzmem
 • obecność muzułmanów w Europie
 • obraz islamu w mediach
 • kobieta w religiach
 • konflikt izraelsko-palestyński
 • wojna w Czeczenii
 • konflikt w Iraku i jego wpływ na polityczną sytuację na świecie
 • konflikty w Rwandzie i Burundi
zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach + esej/referat


MUZUŁMANIE W UNII EUROPEJSKIEJ
- konwersatorium (1 semestr)
czas i miejsce: kurs e-learning
.

prowadzący: dr Agata S. Nalborczyk
kontakt: a.nalborczyk@uw.edu.pl


treść zajęć: w trakcie nauki studenci zapoznają się historią i sytuacją współczesną mniejszości muzułmańskich
w Unii Europejskiej, w tym m.in.:
 • relacjami kościół-państwo w krajach UE i miejscem islamu w tych relacjach
 • polityką UE wobec mniejszości muzułmańskich
 • postaciami reformatorskich myślicieli muzułmańskich w UE
 • nauką religii muzułmańskiej w państwach UE 
 • dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim 


SYTUACJA JĘZYKOWA  ŚWIATA  ARABSKIEGO
- wykład (1 semestr)

czas i miejsce:  semestr zimowy
, bud. Wydziału Orientalistycznego.

prowadzący: dr Agata Nalborczyk
kontakt: a.nalborczyk@uw.edu.pl

treść zajęć:
 
 • Czy dialekty arabskiego pochodzą od arabskiego języka literackiego?
  - historia sytuacji językowej w świecie arabskim, proces powstania dialektów i arabskiego języka literackiego.
 • Czy wszyscy Arabowie potrafią się porozumieć ze sobą?
  - pokrewieństwo między językiem literackim a dialektami
 • Ile istnieje wariantów języka arabskiego?
  - dyglosja czy poliglosja
 • Język arabski a polityka i religia
  - jaki wpływ miało i ma istnienie dialektów i języka literackiego na życie religijne i politykę w świecie arabskim

  zaliczenie: obecność na wykładach; zaliczenie na ocenę - esej 5-8 stron; dla chętnych - egzamin

inne zajęcia:
 • język arabski dla hebraistów - wykład i ćwiczenia
  (dr hab. Agata Nalborczyk)