dr hab. Anna Parzymies, prof. UW

kierownik Zakładu w latach 1993-2008

e-mail: a.parzymies@uw.edu.pl

 pracownik emerytowanyProf. Anna PARZYMIES
laureatką prestiżowej nagrody
UNESCO/Sharjah za 2009 r.!


Wręczenie nagrody odbyło się 9.02.2010 w Paryżu.

Czytaj więcej...DZIEDZINY BADAŃ

 • zagadnienia socjolingwistyczne: sytuacja lingwistyczna w świecie arabskim, wpływy języka tureckiego na mówiony język arabski w krajach Maghrebu, antroponimia algierska (praca magisterska, praca doktorska, liczne artykuły);
 • islam w Europie: mniejszości muzułmańskie we Francji, Rosji, na Bałkanach (redakcja naukowa i znaczny wkład autorski w książkach Islam i terroryzm z 2003 r. oraz Muzułmanie w Europie z 2005 r., artykuły na temat muzułmanów na Bałkanach, we Francji oraz na temat integracji ludności muzułmańskiej w Europie);
 • metodologia językoznawstwa historycznego: historia języków ałtajskich, rekonstrukcja ałtajskiego języka protobułgarskiego na podstawie porównań turecko-słowiańskich (praca habilitacyjna, książka Język czuwaski, liczne artykuły, w tym opublikowany w "Journal Asiatique" w 1992 r. artykuł zawierający odczytanie inskrypcji z Pliski).


ŻYCIORYS NAUKOWY

 • Studia

- turkologia i slawistyka ze specjalnością bułgarystyka (Uniwersytet Kliment Ochridski, Sofia, Bułgaria)

- arabistyka (Institute des Langues Vivantes, Tunis, Tunezja)

- orientalistyka (Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)

 • Stopnie naukowe

- rozprawa doktorska:
Anthroponymie algérienne. Noms de famille moderne d'origine turque - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński); 1978;

- rozprawa habilitacyjna
Język protobułgarski. Przyczynek do rekonstrukcji na podstawie porównań turecko-słowiańskich - Uniwersytet Warszawski 1992;

- profesor Uniwersytetu Warszawskiego od 1996

 • Przebieg pracy naukowej

- adiunkt w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1979-1995 (prowadzone zajęcia: gramatyka języka arabskiego, gramatyka języka tureckiego, wykłady z dziedziny socjolingwistyki oraz sytuacji językowej w świecie arabskim)
- 1993-1996 - wicedyrektor do spraw naukowych Instytutu Orientalistycznego UW
- 1995 - utworzenie Zakładu Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
- 1995-2009 - kierownik Zakładu Islamu Europejskiego IO UW

Nagrody rektorskie: 1983, 1987, 1989, 1991, 1995.
 • Promotor prac doktorskich

* prace obronione:
- Agata Nalborczyk, Dyglosja i bilingwizm u Arabów. Zachowania językowe arabofonów w Austrii (2002)
- Michał Łabenda, Ruchy muzułmańskie na terytorium Doliny Fergańskiej w latach 90-tych XX wieku. Na podstawie piśmiennictwa krajów regionu (2005)
- Marta Widy-Behiesse, Twórczość Tariqa Ramadana na tle arabskiej literatury frankofońskiej (2009)
- Konrad Zasztowt, Stosunki krymskotatarsko-rosyjskie oraz sytuacja etnokonfesjonalna na Krymie do roku 1917 w historiografii i publicystyce Tatarów krymskich (2012)

* prace doktorskie w przygotowaniu:
- Ewelina Juszczak, Obraz muzułmanina w prasie flamandzkiej i walońskiej
- Olga Szkiełko, Arabizmy we współczesnym języku tureckim


PUBLIKACJE

Książki

 • Język protobułgarski. Przyczynek do rekonstrukcji na podstawie porównań turecko-słowiańskich, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 381, ISSN 0509-7177, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, 177 s.
 • Anthroponymie algérienne. Noms de famille moderne d'origine turque, PWN, Warszawa 1985, 126 s.
 • Tunezja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984, 185 s.

Książki - redakcja naukowa

 • Studies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor Tadeusz Majda, praca zbiorowa pod red. Anny PARZYMIES, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, ISBN 83-89899-39-6, 298 s.
 • Islam a terroryzm, praca zbiorowa pod red. Anny PARZYMIES, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, ISBN 83-88938-44-4, 320 s.
 • Ferdinand de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego, redakcja naukowa polskiej wersji językowej A. Parzymies, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2004.

Artykuły w książkach

 • Алтайски езикови влияния в славянските езици методологичен подход върху примера на думата koliba Проблеми на балканското и славянското езикознание, Фабер, Велико Търново 2010, s. 273-286.
 • O nagłosowym ś- w języku protobułgarskim [w:] E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń (red.), Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 79-103.
 • Ethnonymes slaves. Propositions d'etymologies altaďques [w:] A. Parzymies (red.), Studies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor Tadeusz Majda, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s. 79-103.
 • Professor Tadeusz Majda and his research, teaching and organisational chievements [w:] A. Parzymies (red.), Studies in Oriental Art and Culture in Honour of Professor Tadeusz Majda, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s.11-14.
 • Muzułmanie w Grecji [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 35-52.
 • Muzułmanie w Bułgarii [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 53-70.
 • Muzułmanie w Jugosławii [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 71-99.
 • Muzułmanie w Serbii i Czarnogórze [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 101-132.
 • Muzułmanie w Macedonii [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 133-145.
 • Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie [w:] A. Parzymies (red.), Muzułmanie w Europie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 147-171.
 • Muzułmanie w Europie (razem z Agatą S. NALBORCZYK) [w:] E. Machut-Mendecka (red.), Oblicza współczesnego islamu, Academica, Warszawa 2003, ISBN 83-89281-03-1, s. 22-29.
 • U źródeł arabskiego antyamerykanizmu [w:] A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 17-44.
 • Islam na Bałkanach [w:] A. Abbas (red.), Zagadnienia współczesnego islamu, Wyd. UAM, Poznań 2003, ISBN 83-910799-6-1, s. 29-39.
 • Ałtaizmy w języku polskim [w:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000, ISBN 83-88-238-44-2, s. 155-164.
 • Muzułmanie we Francji [w:] H. Jankowski (red.), Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 9-10 czerwca 1997, Wydawnictwo UAM, Poznań 1998, ISBN 83-910799-0-2, s. 209-218.
 • La diglossie au Maghreb - un probleme social [w:] S. Piłaszewicz, J. Tulisow (red.) Problemy języków Azji i Afryki, PWN, Warszawa 1987, s. 335-343.
 • Cyryl i Metody a kultura arabska [w:] T. Dąbek-Wirgowa, J. Wierzbicki (red.) Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych, Materiały konferencji naukowej, Wyd. UW, Warszawa 1986, s.149-258.

Artykuły w czasopismach

 • O integracji ludności muzułmańskiej w Europie, "Studia Bobolanum" 2/2003, ISSN1642-5650, s. 135-143.
 • Le passé chrétien et le présent tolérant de la Tunisie musulmane, "Studia Arabistyczne i Islamistyczne", III, 1996, s. 71-91.
 • Jeszcze raz o strawie, "Acta Philologica" 22, 1992.
 • Czy jest to pierwszy tekst w języku protobułgarskim, "Afryka, Azja, Ameryka Łacińska" 69, 1992, s. 171-175.
 • Une autre lecture de l'inscription de Pliska, "Journal Asiatique" 279:3-4, 1991, s. 227-232.
 • Cyryl i Metody a kultura arabska, "Afryka, Azja, Ameryka Łacińska" 68, 1990, s. 99-107.
 • Słowiańsko-huńskie związki językowe, "Przegląd Orientalistyczny" 143:3, 1987, s. 287-295.
 • Caractéristique typologique de la situation linguistique arabe, "Africana Bulletin" 33, 1986, s. 161-175.
 • Aperçu sur l'évolution socio-lingistique de la langue arabe, "Africana Bulletin" 32, 1985, s. 161-175.
 • Appelatifs turcs dans le dialecte arabe de Tunis, "Rocznik Orientalistyczny" XLIII, 1984, s. 123-129.
 • Stosunki turecko-tunezyjskie w XIX wieku, "Afryka. Azja, Ameryka Łacińska" 1, 1982, s. 128-139.
 • Rozwój patronimikum algierskiego, "Przegląd Informacji o Afryce" 1, 1979, s. 97-108.
 • Contenue ethnique des odjaks d'Algérie, "Africana Bulletin" 29, 1978, s. 97-108.
 • Adaptation phonétique des noms de famille turcs a la langue parlée d'Algérie, "Africana Bulletin" 26, 1977, s. 87-101.
 • Uwagi na temat nazewnictwa geograficznego Algierii, "Przegląd Informacji o Afryce" 4, 1976, s. 108-119.
 • Noms de famille en Algérie contemporaine, "Africana Bulletin" 23, 1975, s. 125-137.

Hasła w encyklopediach i słownikach

 • Algieria - historia [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 1, PWN, Warszawa 2000, s. 381-382.
 • Hasła w Encyklopedii świat w przekroju, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989-90:
  • Algieria, s. 8-9;
  • Maroko, s. s.220-222;
  • Tunezja, s. 353-355.
 • Hasła w Encyklopedii świat w przekroju, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988:
  • Algieria, s. 9-11;
  • Maroko, s. 224-226;
  • Tunezja, s. 349-351.

Recenzje

 • E. Szymański, Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej (Tradition et légende des peuples de l'Afrique du Nord), Kraków 1994, Wyd, Nomos, 186 s., "Africana Bulletin" 43, 1995, s. 109-110.
 • T. Lewicki, Etudes Magrébine, PWN, Warszawa 1976, 93p., "Africana Bulletin", No 24, 1976, s. 191-194.
 • P.G. Landa, Bor’ba alżirskogo naroda protiv evropejskoj kolonizacji (1830-1918), Izd. Nauka, Moskwa 1976, 305 s., "Przegląd Orientalistyczny" Nr 1(105), s. 87-88.
 • Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny, T.III, Ibn Fadlan, Kitab (Sources arabe pour l’histoire des Slaves), A. Kmietowicz, B. Kmietowicz, T. Lewicki, Wrocław 1985, 247 s., "Africana Bulletin" 35. numery stron!!!
 • A.H. Kasznik, Abd el-Kader 1808-1883. Geneza nowoczesnej Algierii (Abd el-Kader 1808-1883. Génese de l’Algérie moderne) Wrocław 1977, 212 s., "Africana Bulletin" 26 1977, s. 166-167.
 • E. Szymański, Etude sur la formation des Etats maghrébins, PAN W-wa 1978, 278 s., "Africana Bulletin" No 28, 1979, s.163-164.
 • E. Szymański, Wielcy reformatorzy Uniwersytetu Al-Azhar (Les grands reformateurs de l’Université al-Azhar), "Kultura i Społeczeństwo", W-wa 1977, 3, s. 97-109, "Africana Bulletin" 28, 1979, s. 165-166.
 • K. Skarżyńska-Bocheńska, Pojęcie honoru rodziny w świetle współczesnej literatury arabskiej (Le reflet de la loi moral dans la littérature arabe contemporaine) "Kultura i Społeczeństwo" W-Wa 1977, 3, pp.157-172, "Africana Bulletin" No 28 1979, s. 166-167.
 • Świat arabski (Le monde arabe), KAW, W-wa 1977, 351 s., "Africana Bulletin", No 28, 1979, s.167-168.
 • B. Stępniewska-Holzer, Muhammad Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego. (Muhammad Ali. La naissance de l’Etat egiptien moderne), W-wa 1978, 241 s., "Africana Bulletin" No 30 1979, s. 248-250.
 • F. Bocheński, Islam w ideologii Muammara al-Kaddafiego (L’Islam dans l’idéologie de Mouammar al-Kaddafi), "Kultura i Społeczeństwo" W-wa 1977, t. XXI:1, s. 165-187, "Africana Bulletin" 27, 1979, s. 203-204.
 • E. Szymański, Współczesna literatura tunezyjska (Littérature tunisienne contemporaine) "Kultura i Społeczeństwo", W-wa 1976, t. XX:3, s. 165-171, "Africana Bulletin" 27, 1979, s. 206.
 • Dialogi o Trzecim Świecie (Dialogues sur le Tiers Monde), "Africana Bulletin"34, 1987, s. 189-190.
 • J. Danecki, Literatura i kultura w imperium kalifów. Studium twórczości adabowej Al-Mubarrada (Littérature et culture dans l’empire des khalifs. Etude sur les oeuvres adabes de Al-Mubarrad), W-wa 1982. Polskie radio, audycja dla krajów arabskich w języku francuskim, 1982, 4 s.
 • J. Bielawski, Koran, (Le Coran), W-wa 1986, Polskie radio, audycja dla krajów arabskich w języku francuskim, 3 s.
 • J. Kozłowska, Tłumaczenia. Polskie radio, audycja dla krajów arabskich w jęz. francuskim. 1982, 3 s.
 • T. Lewicki, Etude maghrébinne et soudanaise II, PWN, W-wa 1983, "Africana Bulletin" 35, 1988, s. 169-170.
 • Nasledstveni opisi i pokupko-prodażbeni protokoli ot kadijskite registri na Sofija XVII-XIX v. Sást. N.Todorov i M.Kalicin, Turski Izvori za bálgarskata istorija, Izd. na BAN, T.VI, Sofija 1977, 431 s., "Przegląd Orientalistyczny", Nr 2 (110), 1979.
 • Opis na turski dokumenti za Rusija, Polša i Čechija, zapazeni v Orientalskija Otdel na Narodnata Biblioteka "Kiril i Metodij". čast I, Sást. M.Michajlova-Mravkarova, Sofija, 126 s., "Przegląd Orientalistyczny" Nr 1 (97), s. 83-83.


PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • seminarium doktoranckie - islam w Europie
 • seminarium doktoranckie - socjolingwistyka
 • seminarium magisterskie - islam w Europie
 • seminarium magisterskie - socjolingwistyka
 • "Islam w Europie" - wykład i ćwiczenia
 • język turecki
 • gramatyka języka tureckiego - wykład